Page 10 - excise APRIL e-book
P. 10

10                                           EXCISE Newsletter //
        นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรช่วยฟื้นฟูอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทย ที่ถือว่ำเป็นอุตสำหกรรมหลักในกำร
     ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ได้คลี่คลำยลง รัฐบำลมี

     นโยบำยที่จะมีกำรฉีดวัคซีนให้กับประชำชนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของจ�ำนวนประชำกรของประเทศ เพื่อเตรียม
     ควำมพร้อมที่จะเปิดประเทศภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2564 ทั้งนี้ คำดว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจะเริ่มกลับเข้ำมำท่องเที่ยว
     ในไตรมำสที่ 3 เป็นต้นไป
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15