Page 1 - excise APRIL e-book
P. 1

ISSUE 04 APR 2021


                ผูนำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดลอม และพลังงาน


    03                          05

        สรรพสามิต                     คณะผู้บริหาร
                                 กรมสรรพสามิตตรวจราชการ
                                 ในเขตพื้นที่ส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 2
        จับกุมไพ่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่         09

        ร้อยเอ็ด คิดเป็นเงินค่าปรับกว่า          สรรพสามิตขยายเวลา
        7 ล้านบาท                     ปรับลดอัตราภาษีน�้ามัน
                                 ส�ำหรับเครื่องบินไอพ่น ออกไปอีกจนถึง
                                 31 ธันวำคม 2564
                                                    www.excise.go.th
   1   2   3   4   5   6