ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 96 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองน่าน 96 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสา ที่ว่าการอำเภอเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปัว ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พะเยา 56000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.พะเยา 56000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปง 157 หมู่ 3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ถ.วชิราวุธดาเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง ถ.วชิราวุธดาเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม 169/3-4 หมู่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ 167 หมู่ 8 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 5100
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 5100
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000