ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีสาขาเมืองนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีสาขาบางใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ บางใหญ่ซิตี้ซอย 7 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 209 หมู่ 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองชัยนาท 209 หมู่ 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหันคา ที่ว่าการอำเภอหันคา ถ.นายอากร อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 82 หมู่ 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 3 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ซ.คชสาร (จารุศร) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1 45 ถ.อู่ทอง (ก) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2 64 หมู่ 3 ตาบลนาเต้า อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13250
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เลขที่ 252 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี เลขที่ 25 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง ชั้น 2 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล 417/1 หมู่ 8 ถ.ท่ามะนาว ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 5/5 หมู่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160