ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักบริหารการคลังและรายได้ 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักกฏหมาย 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักแผนภาษี 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กลุ่มตรวจสอบภายใน 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1488 ถ. นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000